Kiwi Sparkle Drink Recipe

Kiwi Sparkle recipe

Kiwi Sparkle Ingredients

Pour into a champagne flute, and serve.


Best served in a Champagne Flute.